அரசு வேலை, தனியார்‌ வேலை, சுய தொழில்‌ இவற்றிற்கான வழிகாட்டுதல்‌, அலோசனை வழங்குதல்‌ பெற்றுத்தருதல்‌.
வேலைவாய்ப்புக்களை அரசுதுறைகளிலுள்ள வேலைகள்‌ தனியார்‌
துறைகளில்‌ உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு தெரியப்படுத்துதல்‌.

வேலைவாய்ப்பு முகாம்